English

Press release October 25 2012

Designing for the sense of touch: a new frontier for design

Camille Moussette explores how interaction designers can leverage and embrace the sense of touch to develop interfaces and experiences that go beyond traditional visual and form-based aesthetics. He will defend his thesis on October 30 at Umeå Institute of Design.

Designing specifically for the sense of touch presents new challenges and opportunities for design: developing an object or object that feels right is quite different than designing a product or device that looks good. For example, how could a safety system warn a car driver using the sense of touch?

The proposed approach titled Simple Haptics offers concrete examples, recommendations and design guidelines demonstrating how interaction designers can successfully discover and embrace the sense of touch for designing touch-based experiences.

Historically, haptics – all different aspects of the sense of touch and its study – has developed around very technical and scientific inquiries. Camille Moussette’s thesis aims to develop haptics from a design perspective, uncovering and fulfilling people’s needs first and foremost, leading to a new field of activities labeled haptic interaction design. It advances that haptic attributes (how things feel through touch) are increasingly part of the qualities that make up the interactions and the experiences we have with objects and the interfaces that surround us, and that these considerations can and ought to be knowingly and explicitly designed by designers.

Camille Moussette thinks that the results of this thesis may help making the sense of touch easier to discover, learn and embrace for designers.

“My hope is to inspire design researchers, students and practitioners all over the world to discover and value haptics as a core component of any new design activities, “ says Camille Moussette.

This thesis is the first Ph.D. degree in Industrial Design at Umeå Institute of Design, Umeå University. It constitutes an important milestone for the institute and its research activities.

Svenska

Pressmeddelande 25 oktober 2012

Designa för beröring – design möter ett nytt fält

Camille Moussette undersöker hur interaktionsdesigner kan anamma läran om beröring för att utveckla gränssnitt och upplevelser som sträcker sig bortom traditionell visuell och formbaserad estetik. Avhandlingen läggs fram 30 oktober vid Designhögskolan, Umeå universitet.

Haptik är läran om effekterna av beröring och gränssnitt är ett objekts "ansikte utåt". Att designa specifikt för känslan av beröring innebär nya utmaningar och möjligheter för design: att utveckla ett objekt som känns rätt är ganska annorlunda mot att designa en produkt eller apparat som ser bra ut. Till exempel, hur skulle ett säkerhetssystem kunna varna en bilförare genom beröringssinnet?

Camille Moussette har i sin avhandling arbetat fram ett koncept som han kallar Simple Haptics. Han visar med konkreta exempel, rekommendationer och riktlinjer hur interaktionsdesigner kan ta till sig och utnyttja effekter av beröring när de designar beröringsbaserade produkter.

Historiskt sett har aspekter kring beröringssinnet utvecklats mycket kring tekniska och vetenskapliga frågeställningar. Camille Moussette mål har varit att utveckla haptik i ett designperspektiv utgående från människors behov, vilket leder till att ett nytt forskningsområde öppnar sig: haptisk interaktionsdesign.

Hans avhandling belyser att haptiska attribut, hur saker känns genom beröring, utgör en allt större del av de sätt med vilken en användare interagerar med och upplever dagens produkter. Camille Moussette menar att denna kunskap är viktig att designer tar i beaktande och införlivar i designprocessen.

– Mitt hopp är att inspirera forskare inom design, studenter och utövare av designeryrket över hela världen att upptäcka och värdesätta haptik som en kärnkomponent i alla nya designprojekt, säger han.

Denna avhandling i industridesign är den första vid Designhögskolan, Umeå universitet. Den utgör en milstolpe för institutionen och dess forskning.


About the public defense:

On Tuesday, October 30, Camille Moussette, Umeå Institute of Design, will defend his thesis titled: Sketching Haptics: Sketching Perspectives for Haptic Interaction Design. Swedish title: Att skissa i haptik: skissperspektiv för haptisk interaktionsdesign.

The public defense will take place at 9:00, a.m. in main Auditorium, Umeå Institute of Design.
The external examiner is Bill Verplank, Ph.D, Stanford University, USA.

Read the whole or parts of the dissertation at:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-60221
or http://simplehaptics.se

Om disputationen:

Tisdagen den 30 oktober försvarar Camille Moussette, Designhögskolan, sin avhandling med titeln: Sketching Haptics: Sketching Perspectives for the Design of Haptic Interactions. Svensk titel: Att skissa i haptik: skissperspektiv för haptisk interaktionsdesign.

Disputationen äger rum kl. 9:00 i Designhögskolans auditorium.
Fakultetsopponent är Bill Verplank, Ph.D, Stanford University, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-60221
eller http://simplehaptics.se


For further information, please contact:

Camille Moussette
E-mail: camille@guchmu.com
Personal homepage: http://guchmu.com

För ytterligare information, kontakt gärna:

Camille Moussette
E-post: camille@guchmu.com
Personal homepage: http://guchmu.com